LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van SDS Medical B.V.

1. Aanbieding en Overeenkomst
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SDS Medical bv en op alle overeenkomsten voor de levering van software producten en/of diensten tussen SDS Medical bv en Cliënt (hierna: “Overeenkomst”). Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen en uitingen van SDS Medical bv zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
1.3 Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan SDS Medical bv opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop SDS Medical bv haar aanbieding baseert.
1.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop‑ of andere algemene voorwaarden van Cliënt en / of algemene voorwaarden van derden (zoals brancheverenigingen) worden uitgesloten.
1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel een Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen daarvan volledig van kracht blijven en zullen SDS Medical bv en Cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2. Prijs en betaling
2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Prijzen gelden voor de aangeboden of overeengekomen software producten en/of diensten. Indien Cliënt op diens verzoek meer of andere software producten en/of diensten worden geleverd, worden deze door Cliënt vergoed overeenkomstig de dan geldende tarieven van SDS Medical bv.
2.2 SDS Medical bv is gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.;
2.3 Alle facturen zullen door Cliënt binnen dertig dagen na factuurdatum worden betaald.
2.4 Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente rente op maandbasis verschuldigd. Tevens is Cliënt gehouden tot volledige vergoeding van alle eventuele buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van deze vordering. Indien Cliënt in verzuim is, is SDS Medical bv gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, zulks onverminderd haar overige rechten.
2.5 Indien Cliënt de inhoud van een door SDS Medical bv gestuurde factuur betwist, dient hij SDS Medical bv daarvan uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk op de hoogte te stellen en deze betwisting gedocumenteerd te motiveren. Cliënt is in dat geval gerechtigd betaling van het betwiste deel van de factuur op te schorten. Partijen zullen zo spoedig mogelijk in overleg treden ten aanzien van het betwiste deel van de factuur. Indien wordt vastgesteld dat de betwisting gerechtvaardigd is, zal de factuur worden aangepast en is Cliënt gehouden het resterende bedrag te voldoen binnen dertig dagen na ontvangst van de gecorrigeerde factuur. Indien wordt vastgesteld dat de betwisting niet gerechtvaardigd is, is Cliënt gehouden onmiddellijk het betwiste deel te betalen aan SDS Medical bv , inclusief de wettelijke rente op maandbasis vanaf het moment van verstrijken van de oorspronkelijke betalingstermijn van de factuur en alle eventuele (buiten-)gerechtelijke kosten, verbandhoudend met de inning van de vordering.

3. Vertrouwelijke informatie
3.1 Elk der partijen verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens, feiten en gebeurtenissen waarvan hij kennisneemt in verband met de Overeenkomst en waarvan hij weet of behoort te weten dat de openbaarmaking daarvan de belangen van de andere partij kan schaden. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
3.2 Cliënt is ermee bekend dat de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, bijbehorende documentatie en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van SDS Medical bv of diens licentiegevers bevatten. Cliënt verbindt zich deze vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen geheim te houden, en de betreffende programmatuur, apparatuur, bijbehorende documentatie en overige materialen niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel en de duur waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Cliënt die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur, bijbehorende documentatie en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
3.3 Partijen zijn krachtens deze voorwaarden niet gehouden tot geheimhouding van gegevens waaraan algemene bekendheid is gegeven, óf waarover de ontvangende partij reeds de beschikking had óf die door de ontvangende partij aantoonbaar zelfstandig buiten het kader van de Overeenkomst zijn ontwikkeld, dan wel op rechtmatige wijze van een derde zijn verkregen. SDS Medical bv is niet gehouden tot geheim¬houding van met informatieverwerking verbandhoudende ideeën, principes, concepten, praktische kennis of methoden, welke door Cliënt aan SDS Medical bv ter beschikking gesteld worden of welke door SDS Medical bv personeel, dan wel samen door personeel van SDS Medical bv en Cliënt in het kader van de Overeenkomst ontwikkeld worden.

4. Voorbehoud van eigendom
4.1 Alle aan Cliënt geleverde zaken blijven eigendom van SDS Medical bv, totdat alle bedragen die Cliënt verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of af te leveren zaken of verrichte dan wel te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die Cliënt wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan SDS Medical bv zijn voldaan.
4.2 Ook (intellectuele of industriële eigendoms)rechten worden in voorkomend geval uitsluitend aan Cliënt steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig heeft voldaan.

5. Wervingsverbod
5.1 Elk van de partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, zich onthouden van het actief werven van medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst.

6. Risico
6.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken, waaronder medebegrepen programmatuur en gegevens, die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Indien de door SDS Medical bv onder de Overeenkomst verrichte werkzaamheden leiden tot het tot stand komen van programma's of andere zaken ten aanzien waarvan auteursrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom (waaronder begrepen databankrechten) geldend gemaakt kunnen worden, zullen die rechten zonder uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke afspraak, berusten bij SDS Medical bv. Cliënt verkrijgt het in de Overeenkomst omschreven gebruiksrecht.
7.2 Rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst door of vanwege SDS Medical bv ter beschikking gestelde programmatuur, databases, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal, blijven berusten bij SDS Medical bv of haar licentiehouders of toeleveranciers. Cliënt verkrijgt het in de Overeenkomst omschreven of anderszins schriftelijk toegekende gebruiksrecht. Cliënt zal – behoudens voorzover wettelijk toegestaan - deze programmatuur, databases en andere materialen niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse engineering toepassen.
7.3 Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, databases, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, noch enige aanduiding omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van informatie en gegevens, meer in het bijzonder de programmatuur.
7.4 Het is Cliënt niet toegestaan de beveiliging van programmatuur, databases of apparatuur te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Cliënt niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal SDS Medical bv op verzoek van Cliënt een reservekopie van de programmatuur aan Cliënt ter beschikking stellen. Cliënt heeft het recht één reservekopie van de programmatuur en database aan te houden c.q. te maken. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en de in artikel 7.3 bedoelde aanduidingen als het oorspronkelijke exemplaar.
7.5 SDS Medical bv zal Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering gebaseerd op de stelling dat door SDS Medical bv ontwikkelde programmatuur, databases, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt SDS Medical bv onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan SDS Medical bv. Cliënt verplicht zich de nodige volmachten en de redelijkerwijs benodigde informatie en medewerking aan SDS Medical bv verlenen om SDS Medical bv in staat te stellen zich, zo nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Cliënt in de programmatuur, databases, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen, met het gebruik van niet door SDS Medical bv geleverde of programmatuur of met een andere wijze van gebruik van de apparatuur, programmatuur en/of materialen dan waarvoor deze is ontwikkeld of bestemd.
7.6 Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat door SDS Medical bv ontwikkelde programmatuur, databases, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van SDS Medical bv een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal SDS Medical bv het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of, ter keuze van SDS Medical bv , zorgdragen dat Cliënt het geleverde of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, databases, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van SDS Medical bv wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van SDS Medical bv voor inbreuken die verband houden met aanpassingen aan de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen door anderen dan SDS Medical bv , met het gebruik van niet door SDS Medical bv geleverde of programmatuur of met een andere wijze van gebruik van de apparatuur, programmatuur en/of materialen dan waarvoor deze is ontwikkeld of bestemd.
7.7 Indien Cliënt in het kader van de Overeenkomst aan SDS Medical bv apparatuur, programmatuur, databases of materialen ter beschikking stelt voor gebruik, bewerking, beheer of onderhoud door SDS Medical bv staat Cliënt ervoor in dat hij bevoegd is tot terbeschikkingstelling daarvan en dat daardoor en door het gebruik, de bewerking, het beheer of het onderhoud door SDS Medical bv geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Cliënt zal SDS Medical bv vrijwaren tegen en alle kosten en schade van SDS Medical bv vergoeden in verband met elke vordering van een derde gebaseerd op de stelling dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

8. Medewerking door Cliënt
8.1 Cliënt zal SDS Medical bv steeds tijdig alle voor de adequate uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens, materialen en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Cliënt zal zich binnen de daartoe overeengekomen termijn of, indien geen termijn is overeengekomen, binnen zeven dagen na een verzoek van SDS Medical bv daartoe, uitlaten omtrent enige aangelegenheid, verbandhoudende met de voortgang van de opgedragen werkzaamheden onder deze bepalingen die haar door SDS Medical bv ter goedkeuring of beslissing is voorgelegd. Indien Cliënt niet aan haar verplichtingen voldoet verliezen de toezeggingen van SDS Medical bv omtrent de verwachte duur en de verwachte kosten iedere geldigheid en heeft SDS Medical bv , onverminderd haar overige rechten, het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven bij Cliënt in rekening te brengen. In geval van een door SDS Medical bv gevraagde beoordeling van door haar geleverde prestaties, wordt Cliënt bij gebreke van een tijdige reactie geacht de betreffende prestatie te hebben geaccepteerd en heeft (daarmee) SDS Medical bv aan al haar verplichtingen terzake voldaan.
8.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Cliënt verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door SDS Medical bv geleverde apparatuur, programmatuur, databases, materialen of diensten alsmede voor het opstellen en uitvoeren van adequate controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
8.3 Indien is overeengekomen dat Cliënt programmatuur, databases, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de door SDS Medical bv voorgeschreven specificaties.
8.4 Ingeval medewerkers van SDS Medical bv op de locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, zal Cliënt kosteloos de daarbij redelijkerwijs noodzakelijke faciliteiten ter beschikking stellen, zoals een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten. Cliënt zal SDS Medical bv vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van SDS Medical bv en patiënten daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.
8.5 Indien Cliënt aan SDS Medical bv programmatuur en/of gegevens ter beschikking heeft gesteld, zal Cliënt zodra de programmatuur of gegeven niet langer verwerkt of bewerkt hoeven te worden, schriftelijk aan SDS Medical bv mededelen dat voornoemde programmatuur en/of gegevens:
a)
kunnen worden vernietigd, dan wel
b)
aan Cliënt ter beschikking kunnen worden gesteld, dan wel
c)
door SDS Medical bv dienen te worden bewaard.
8.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal SDS Medical bv aan Cliënt redelijke kosten in rekening brengen voor vernietiging, terbeschikkingstelling en bewaring van programmatuur of gegevens welke niet langer voor de uitvoering van een overeenkomst verwerkt of bewerkt hoeven te worden. Bij deze kosten zijn inbegrepen alle kosten die specifiek verband houden met het beschikbaar houden van programmatuur of computersystemen welke nodig zijn om de gegevens te bewaren, alsmede het ter beschikking stellen van kopieën overeenkomstig door Cliënt gewenste specificaties. Indien Cliënt geen schriftelijke mededeling doet als hierboven bedoeld, ofwel in verzuim is met betrekking tot betaling van de hierboven bedoelde kosten, kan SDS Medical bv de programmatuur of gegevens na het einde van de desbetreffende overeenkomst, of zoveel eerder als gelet op de omstandigheden van het geval billijk is, vernietigen.

9. Leveringstermijnen
9.1 Alle door SDS Medical bv genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste eten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het doen van de aanbieding of het aangaan van de Overeenkomst aan SDS Medical bv bekend waren. Leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet bindend. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt SDS Medical bv niet in verzuim.
9.2 Onverminderd het vorenstaande is SDS Medical bv in elk geval niet gehouden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
9.3 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen SDS Medical bv en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden en zo mogelijk een nieuwe termijn overeenkomen.

10. Aflevering, installatie en acceptatie
10.1 SDS Medical bv zal de te leveren softwareproducten en/of diensten zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren. Cliënt zal de softwareproducten en/of resultaten van diensten zelf installeren en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen, tenzij installatie door SDS Medical bv uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. SDS Medical bv is nimmer aansprakelijk voor enige door Cliënt geleden schade welke het gevolg is van een onjuiste installatie door Cliënt.
10.2 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode tien werkdagen na aflevering of, indien een door SDS Medical bv uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het niet toegestaan de softwareproducten en/of resultaten van diensten voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. SDS Medical bv kan steeds verlangen dat testresultaten schriftelijk aan SDS Medical bv worden gerapporteerd.
10.3 De softwareproducten en/of resultaten van diensten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a) indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, bij de aflevering of, indien een door SDS Medical uit te voeren installatie is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b) indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, op de eerste dag na de testperiode, dan wel
c) indien SDS Medical bv voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in het vijfde lid van dit artikel ontvangt, op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens het zesde lid van dit artikel aan acceptatie niet in de weg staan.
In afwijking hiervan zullen de softwareproducten en/of resultaten van diensten, indien daarvan voor het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
10.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de softwareproducten en/of resultaten van diensten fouten bevatten die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal SDS Medical bv hierover schriftelijk in kennis worden gesteld en zal de testperiode onderbroken worden totdat de softwareproducten en/of resultaten van diensten zodanig zijn aangepast dat die belemmering is opgeheven.
10.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de softwareproducten en/of resultaten van diensten fouten bevatten, zal Cliënt SDS Medical bv uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk testrapport over de fouten informeren. SDS Medical bv zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij SDS Medical bv gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de softwareproducten en/of resultaten van diensten aan te brengen.
10.6 Acceptatie van de softwareproducten en/of resultaten van diensten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en niet wegens kleine fouten en gebreken die operationele of productieve ingebruikname van de softwareproducten en/of resultaten van diensten door redelijkerwijs niet in de weg staan.
10.7 Acceptatie van de softwareproducten en/of resultaten van diensten heeft tot gevolg dat SDS Medical bv ten volle gekweten is voor de nakoming van haar verplichtingen inzake de terbeschikkingstelling van de softwareproducten en/of resultaten van diensten en, indien in voorkomend geval ook de installatie van de softwareproducten en/of resultaten van diensten is overeengekomen, van haar verplichtingen inzake de installatie van de softwareproducten en/of resultaten van diensten.
10.8 Bij gebreke van een factureringsschema in de overeenkomst, zijn alle bedragen die betrekking hebben op het terbeschikkingstellen van softwareproducten en/of resultaten van diensten door Cliënt verschuldigd bij de aflevering van de softwareproducten en/of resultaten van diensten, in geval een installatie door SDS Medical bv is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie.

11. Beëndiging
11.1 De Overeenkomst duurt voort tot voltooiing van de opgedragen werkzaamheden of heeft de looptijd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. Indien een Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door SDS Medical bv door schriftelijke kennisgeving aan Cliënt worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. SDS Medical bv is terzake van een dergelijke beëindiging geen schadevergoeding verschuldigd.
11.2 Iedere partij kan de Overeenkomst schriftelijk beëindigen indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
11.3 Iedere partij kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de andere partij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd welke aanvraag niet binnen zeven dagen wordt ingetrokken, indien de andere partij zelf zijn faillissement aanvraagt, of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

12. Gevolgen van beëindiging
12.1 Indien Cliënt op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, heeft Cliënt ten aanzien van deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen recht op ongedaanmaking, tenzij SDS Medical bv ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die SDS Medical bv vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Indien SDS Medical bv redelijkerwijze kan aannemen dat er sprake is van dreigende niet-nakoming door Cliënt van haar betalingsverplichtingen heeft SDS Medical bv het recht haar verplichtingen op te schorten en nadere eisen te stellen tot zekerheid van de aan haar te verrichten betalingen.
12.2 Onmiddellijk na ontbinding van de Overeenkomst zal iedere partij van de wederpartij ontvangen dragers met vertrouwelijke informatie binnen 4 weken retourneren en kopieën daarvan op eigen dragers verwijderen.

13. Aansprakelijkheid van SDS Medical bv ; vrijwaring
13.1 De aansprakelijkheid van SDS Medical bv wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
13.2 In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan €.50.000,- ( euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a)
redelijke kosten die Cliënt moet maken om de prestatie van SDS Medical bv aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de Overeenkomst heeft ontbonden;
b)
redelijke kosten die Cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat SDS Medical bv op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering
c)
redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d)
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voorzover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
13.3 De totale aansprakelijkheid van SDS Medical bv voor schade door dood, geestelijk of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken, bedraagt totaal nimmer meer dan € 500.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.
13.4 Aansprakelijkheid van SDS Medical bv voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, zoals gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Cliënt, waaronder patiënten, en schade en kosten in verband met verlies van gegevens, is uitgesloten.
13.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Cliënt de vordering uiterlijk 18 maanden na het ontstaan daarvan c.q. 18 maanden nadat de schade redelijkerwijs aan Cliënt bekend had behoren te zijn, schriftelijk bij SDS Medical bv heeft ingediend. Cliënt heeft niet het recht betalingen van zijn kant op te schorten of te verrekenen, behalve indien en voorzover onherroepelijk is komen vast te staan tot welk bedrag SDS Medical bv schadevergoeding aan Cliënt verschuldigd is.
13.6 Cliënt zal SDS Medical bv vrijwaren voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen patiënten en (andere) afnemers afnemers van Cliënt.
13.7 Op de in voorgaande leden van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zal door SDS Medical bv geen beroep worden gedaan indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SDS Medical bv en/of haar personeel.

14. Overmacht
14.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van SDS Medical bv.
14.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de Overeenkomst door een schriftelijke kennisgeving te beëindigen onverminderd het recht van SDS Medical bv op vergoeding van hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is.

15. Garantie
15.1 Gedurende een periode van drie maanden na levering, of, indien is overeengekomen, na acceptatie, zal SDS Medical bv naar beste vermogen eventuele fouten in de softwareproducten en/of resultaten van diensten herstellen mits deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij SDS Medical bv zijn gemeld. SDS Medical bv kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Cliënt of van andere niet aan SDS Medical bv toe te rekenen oorzaken of indien de fouten redelijkerwijze bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest door Cliënt hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. SDS Medical bv garandeert niet dat de softwareproducten en/of resultaten van diensten gedurende of na voornoemde periode van 3 maanden zonder onderbreking of fouten zal werken. De garantieverplichting vervalt indien Cliënt zonder schriftelijke toestemming van SDS Medical bv wijzigingen in de softwareproducten en/of resultaten van diensten aanbrengt of doet aanbrengen.
15.2 Onder fouten wordt verstaan het niet voldoen van de softwareproducten en/of diensten aan de schriftelijk tussen partijen overeengekomen (functionele) specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze door de Cliënt kan worden aangetoond en, voor zover het softwareproducten en resultaten van diensten betreft, kan worden gereproduceerd. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan SDS Medical bv te maken.
15.3 Herstel van fouten in de softwareproducten en/of resultaten van diensten zal geschieden op een door SDS Medical bv te bepalen locatie. SDS Medical bv is gerechtigd tijdelijke oplossingen en programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de softwareproducten en/of resultaten van diensten aan te brengen.
15.4 Na afloop van de in dit artikel bedoelde garantieperiode is SDS Medical bv niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.

16. Beveiliging, privacy en bewaartermijnen
16.1 SDS Medical bv voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op haar rusten. Cliënt geldt als verantwoordelijke.
16.2 SDS Medical bv zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
16.3 Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Cliënt zal SDS Medical bv alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
16.4 Cliënt vrijwaart SDS Medical bv voor alle aanspraken van derden die jegens SDS Medical bv mochten worden ingesteld wegens een niet aan SDS Medical bv toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
16.5 Cliënt vrijwaart SDS Medical bv voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens SDS Medical bv mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

17. Wijzigingen in de overeenkomst
17.1 De Overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd door de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van partijen.

18. Export
18.1 Cliënt dient zich bij export van apparatuur, onderdelen of programmatuur te houden aan de relevante exportbepalingen. Cliënt zal SDS Medical bv vrijwaren en schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Cliënt toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

19. Toepasselijk recht en geschillen
19.1 Op deze algemene voorwaarden en de aanbiedingen en Overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
19.2 De geschillen welke tussen SDS Medical bv en Cliënt mochten ontstaan in verband met deze algemene voorwaarden, enige aanbieding of Overeenkomst , dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag.

Één platform voor value based healthcare (VBHC) Bel! +31(0)70-3030970